NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

TWIERDZA MODLIN – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI TURYSTYCZNEJ
W NIEDOSTĘPNYCH OBIEKTACH TWIERDZY.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest skierowanie uwagi mieszkańców i turystów na bogate dziedzictwo kulturowe Twierdzy Modlin oraz poprawa jej atrakcyjności turystycznej i społecznej. Głównym obszarem działań jest Ciąg Aprowizacyjny, który stanowi ważny element kompleksu Twierdzy Modlin. Aby osiągnąć postawione cele, przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie trzech Kluczowych działań: sprzątanie, zabezpieczenie i udostępnienie tego obszaru mieszkańcom i turystom.

Niezwykle istotnym aspektem projektu jest budowa społecznej platformy współpracy, która jednoczyć będzie mieszkańców, wolontariuszy, organizację pozarządowe, samorząd oraz służby konserwatorskie. Ta platforma będzie służyć realizacji celu głównego, umożliwiając skoordynowane działania oraz wymianę pomysłów i doświadczeń.

Kolejnym celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszaru Twierdzy Modlin poprzez przeprowadzenie prac sprzątających, zabezpieczających oraz dostosowanie Ciągu Aprowizacyjnego do potrzeb zwiedzających. Dzięki tym działaniom obszar ten stanie się atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej, przyciągając zarówno mieszkańców jak i turystów.

Projekt ma również na celu rozwijanie kapitału społecznego poprzez aktywizację społeczności lokalnej i wpływ na jakość życia mieszkańców obszar Twierdzy Modlin. Poprzez zaangażowanie społeczności w realizację projektu, tworzone będą więzi społeczne oraz rozwijane umiejętności i kompetencje mieszkańców, co wpłynie na ich samopoczucie oraz rozwój lokalnego społeczeństwa.

Kolejnym aspektem projektu jest promowanie idei społecznego zaangażowania w ochronę i opiekę nad dziedzictwem kulturowym. Dzięki temu projektowi społeczeństwo zostanie zachęcone do aktywnego udziału w procesie odzyskiwania i zachowania historycznego dziedzictwa Twierdzy Modlin.

Przedmiotowy obszar, który składa się z czterech historycznych budynków, obecnie jest niedostępny i nieodłącznie wpływa negatywnie na życie społeczne osiedla oraz na rozwój ruchu turystycznego. Poprzedni właściciele całkowicie odizolowali ten obszar od przestrzeni publicznej, co spowodowało poważne problemy dla mieszkańców oraz ograniczyło potencjał turystyczny Twierdzy Modlin. W ramach projektu konieczne jest przywrócenie dostępu i funkcjonalności tego obszaru poprzez stworzenie platformy porozumienia miedzy różnymi grupami społecznymi. Wspólne działania mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy będą miały kluczowe znaczenie w procesie rewitalizacji i przywracaniu życia społecznego na terenie Twierdzy Modlin.