Historia

Pierwsze wzmianki na temat Modlina

First mention od Modlin

🇵🇱W 1426 w Księdze sądowej Zakroczymskiej pojawia się wzmianka o wsi zwanej „de Moglino” lub „de Moglno”, położonej nad rzeką Wisłą.
Dziś nie wiemy kto byt jej pierwszym właścicielem, jednak zakłada się, że w czasach średniowiecza należała ona do powiatu zakroczymskiego.

Z dokumentów historycznych wynika, że do 1549 roku dzierżawcą Moglna byt burgrabia krakowski i jednocześnie starosta zakroczymski – Marcin Wolski. Z kolei właśnie w 1549 roku zostało ono zakupione przez ówczesną królową Polski – Bonę Sforzę. Królowa Bona zakupiła Moglno jako wieś o łącznej powierzchni gospodarstw 450 ha, którą zamieszkiwało 32 kmieci.

🇬🇧In 1426, in the Court Book of Zakroczym, there is a reference to a village called „de Moglino” or „de MogIno”, situated on the Vistula River.
Today, we do not know who it is first owner was, but it is assumed that in the Middle Ages it belonged to the Zakroczym County.

Historical documents show that until 1549 the leaseholder of Moglno was the Cracow burgrave and at the same time the starost of Zakroczym – Marcin Wolski. In turn in 1549 it was purchased by the then queen of Poland – Bona Sforza. Queen Bona acquired Moglno as a village with a total farm area of 450 ha, which was inhabited by 32 serfs.

Potop szwedzki

Swedish invasion

🇵🇱Pod Zakroczymiem, w okolicy wsi Moglino, koncentrują się duże siły pospolitego ruszenia mazowieckiego, mające stawić opór szwedzkim wojskom. Gdy Szwedzi, po zdobyciu Pomorza, Wielkopolski i Warszawy docierają do miejscowości Skierdy, natrafiają na przeszkodę w postaci rzeki Narew. Rozkazem swojego dowództwa, decydują się forsować rzekę czołowo, od strony Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie natrafiają na opór polskich posterunków, który skutecznie przełamują, co pozwala im przystąpić do budowy mostu na Narwi. Pomiędzy 20 a 30 września 1655 roku dochodzi do sławnej bitwy pod Nowym Dworem (znanej też jako bitwa pod Zakroczymiem), która stoczona została na terenie dzisiejszego Stanisławowa, Modlina i Nowego Modlina. Bitwę tę strona polska przegrała, co w konsekwencji pozwoliło Szwedom zająć Moglino, skąd dalsza droga powiodła ich na Inflanty.

🇬🇧Near Zakroczym, in the vicinity of the village of Moglino, large levy en masse forces of the Mazovian region concentrate to resist the Swedish army. When the Swedes, after conquering Pomerania, Wielkopolska and Warsaw, reach Skierdy, they encounter an obstacle in the form of the Narew River. By order of their command, they decide to cross the river upfront, from the side of Nowy Dwór Mazowiecki, where they encounter the resistance of Polish posts which they effectively overcome, allowing to start building a bridge over the Narew River. Between 20 and 30 September 1655 the famous Battle of Nowy Dwór (also known as the Battle of Zakroczym) took place on the territory of today’s Stanisławowo, Modlin and Nowy Modlin. This battle was lost by the Polish side, which in consequence allowed the Swedes to occupy Moglino, from where they proceeded to Inflants.

Modlin w czasach napoleońskich

Modlin in Napoleonic time

🇵🇱Z zamiarem wybudowania twierdzy warownej nosili się już od 1791 roku Rosjanie uznając, że zbieg Wisły i Narwi jest ważnym strategicznie miejscem. Tworzą projekt twierdzy bastionowej, który nie zostanie jednak realizowany. W 1806 roku Napoleon Bonaparte podejmuje decyzje o wybudowaniu twierdzy w Modlinie. Pierwotnie miała to być twierdza tymczasowa, służąca jako magazyn żywności, a jej lokalizacją miały być dwie kępy znajdujące się ówcześnie u ujścia Narwi do Wisły. Podczas rozpoznania terenu pod budowę zaleziono jednak lepszą lokalizację. W ten sposób na budowę twierdzy wybrano brzeg Narwi, który znamy dziś. Budowę Twierdzy Modlin rozpoczęto w roku 1807. W 1810 roku, Napoleon zmienia przeznaczenie Twierdzy Modlin z tymczasowego magazynu żywności na obóz warowny. Przy rozbudowie Twierdzy Modlin pracuje 19 000 ludzi, w tym około 1 000 mieszkańców terenów bezpośrednio przylegających do twierdzy. Rok później, w obliczu nieuniknionej wojny francusko-rosyjskiej, prace nad twierdzą nabierają jeszcze większego rozmachu, jednak nie udaje się ukończyć budowy wszystkich umocnień przed jej wybuchem. Po zakończonej porażką wyprawie na Moskwę dowodzonej przez Napoleona w 1813 roku, siły rosyjskie zaczynają spychać „Wielką Armie” na zachód. Pod Modlin dociera Armia Rosyjska w ilości 36 000 żołnierzy. Twierdza Modlin broni się przez 11 miesięcy – najdłużej ze wszystkich, ówcześnie istniejących twierdz. W tym samym okresie, w związku z napływem robotników pracujących przy rozbudowie twierdzy, rozważano nadanie Modlinowi statusu miasta, jednak ostatecznie nigdy nie decydowano sie na ten krok.

🇬🇧The first to plan a stronghold were the Russians in 1791, considering the confluence of the Vistula and Narew rivers to be a strategically important place. They create a concept of a bastion fortress, which would not be implemented, however. In 1806 Napoleon Bonaparte decided to build a fortress in Modlin. Originally, it was to be a temporary fortress, serving as a food warehouse, and its location was to be two tufts located at the mouth of the Narew River to the Vistula. However, a better location was found during the land survey. In this way the bank of the Narew River, which we know today, was chosen as a location for the fortress. The construction of Modlin Fortress began in 1807. In 1810, Napoleon changed the purpose of the Modlin Fortress from a temporary food warehouse to a fortified camp. The extension of Modlin Fortress involved 19,000 people, including about 1,000 inhabitants of the area directly adjacent to the fortress. A year later, in the face of the inevitable Franco-Russian war, work on the fortress gains even more momentum, but completing all the fortifications before its outbreak proves impossible. After the failed expedition to Moscow commanded by Napoleon in 1813, the Russian forces begin to push the „Great Army” westwards. A Russian Army of 36,000 soldiers arrives at Modlin. The Modlin Fortress defends itself for 11 months – the longest of all the fortresses in existence at that time. At the same time, due to the influx of workers working on the fortress expansion, Modlin was considered for the status of a city, but in the end, it was never decided to do so.

Twierdza w rękach Rosjan

Fortress in russian hands

🇵🇱W 1813 roku Twierdza staje się Rosyjską warownią, a jej gospodarzem zostaje brat rosyjskiego cara – Wielki Książę Konstanty, dwa lata później postawiony na czele sił zbrojnych utworzonego właśnie Królestwa Polskiego. W roku 1831 modlińska twierdza zostaje włączona w pas twierdz obronnych imperium rosyjskiego, a rok później zostaje podjęta decyzja o jej rozbudowie. W końcu trzy lata później twierdza pod rządami Rosjan otrzymuje nową nazwę – Nowogieorgiewsk, którą nadaje car Mikołaj I. Modlin był dla niego ogromną dumą – osobiście odwiedził twierdze aż 17 razy. Decyzja o budowie okazałego spichlerza, stojącego w widłach dwóch rzek, którego cześć zachowała się do dziś, podjęta została w 1844 roku. 25 lat później rozpoczęto przebudowę twierdzy oraz modernizację koszar, których łączny obwód wynosi 2 km i które obliczone były na możliwość pomieszczenia 20 000 żołnierzy. W drugiej połowie XIX w. Nowogieorgiewsk posiadał bardzo duże znaczenie strategiczne – znajdowało się w nim wówczas 70 000 karabinów, 800 armat i 79 000 ładunków prochowych.

🇬🇧In 1813, the Fortress became a Russian stronghold, and was hosted by the Russian Tsar’s brother, Grand Duke Constantine, who two years later became head of the armed forces of the Kingdom of Poland that had just been established. In 1831, the Modin fortress was incorporated into the defensive belt of the Russian Empire, and a year later a decision was made to expand it. Finally, three years later, the fortress was given a new name, Novogieorgievsk, by Tsar Nicholas I. Modlin was his pride and joy – he personally visited the fortress as many as 17 times. The decision to build a magnificent granary, standing in the fork of two rivers, part of which has been preserved until today, was made in 1844. 25 years later the reconstruction of the fortress began, as well as the modernization of the barracks, whose total perimeter is 2 km and which were calculated to accommodate 20 000 soldiers. In the second half of the 19th century Novogieorgievsk was of great strategic importance – at that time it was used to store 70,000 rifles, 800 cannons and 79,000 powder charges.

I wojna światowa

World War I

🇵🇱W połowie lipca 1915 roku od strony zachodniej i północnej Nowogieorgiewsk oblężony zostaje przez armie niemiecka. Po zdobyciu Warszawy od południa podchodzi kolejna niemiecka formacja składająca się z 80 000 żołnierzy, wyposażonych w ciężką broń artyleryjską, która 13 sierpnia rozpoczyna ostrzał. Mimo, że w Nowogieorgiewsku znajdowało się wtedy 105 000 żołnierzy, to byli oni bardzo słabo wyposażeni – karabiny posiadało tylko 39 000 z nich, dodatkowo na stanie twierdzy było około 1000 przestarzałych konstrukcyjnie armat. W obliczu tego stanu rzeczy Rosjanie musieli skapitulować, twierdzę zaś przejmują Niemcy. Chwilę po zakończeniu I Wojny Światowej w 1918 modlińska twierdza, tak naprawdę po raz pierwszy w swojej historii przechodzi w polskie władanie. Jednocześnie jest to moment, w którym wielkie warownie obronne zaczynają tracić znaczenie strategiczne. Modlin przestaje funkcjonować jako twierdza. Oficjalne wywieszanie flagi biało- czerwonej nastąpiło w 1919 roku. W twierdzy stacjonuje wtedy, licząca 46 000 żołnierzy i nazywana „grupą Modlin”, V armia pod dowództwem generała Sikorskiego. Sama Twierdza Modlin stanowi zaś przyczółek obrony Warszawy.

🇬🇧In the middle of July 1915, from the west and north side, Novogieorgievsk was besieged by the German army. After capturing Warsaw from the south, another German formation consisting of 80,000 soldiers, equipped with heavy artillery guns, approaches from the south and starts firing on 13 August. Although there were 105,000 soldiers in Novogieorgievsk at that time, they were very poorly equipped – only 39,000 of them had rifles, and there were about 1,000 structurally obsolete cannons in the fortress. In the face of this state of affairs, the Russians had to capitulate, and the Germans are taking over the fortress. Moments after the end of World War 1 in 1918, the Modlin fortress, for the first time in its history in fact, gets under Polish rule. At the same time, this is the moment when great defensive strongholds begin to lose their strategic importance. Modlin ceases to function as a fortress. The official display of the white and red flag took place in 1919. The Fifth Army under the command of General Sikorski is then stationed in the fortress, consisting of 46,000 soldiers and called the „Modlin Group”. Modlin Fortress itself is a bridgehead for the defence of Warsaw.

Wojna Polsko-Bolszewicka

Polish-Soviet War

🇵🇱W 1919 wybuchła wojna polsko-bolszewicka – Twierdza Modlin staje się ośrodkiem mobilizacyjnym, mieści się tu również szpital. W tym okresie Modlin staje się garnizonem. W trakcie działań wojennych radzieckiemu agresorowi udaje się na chwile przejąć część zewnętrznych fortów od strony północnej, jednak już 2 dni później stronie polskiej udaje się je odbić. Już w 1920 roku Modlin staje się największym garnizonem w ll Rzeczpospolitej – mieści się tu szkoła Kadetów, Szkoła Podchorążych Broni Pancernych, Centrum Wyszkolenia Saperów i wiele innych prestiżowych jednostek Wojska Polskiego. W okresie międzywojennym na tym terenie powstaje Elektrownia Narew, która zaopatruje w prąd nie tylko twierdzę, ale również obszar Nowego Dworu Mazowieckiego aż do lat 50-tych. Powstaje również stocznia i l port Marynarki Wojennej II RP.

🇬🇧In 1919 the Polish-Soviet war broke out – the Modlin Fortress becomes a mobilisation centre and a hospital is also located here. During this period, Modlin becomes a garrison. During the war, the Soviet aggressor manages to take over some of the outer forts from the north for a while, but only 2 days later the Polish side manages to recapture them. As early as 1920, Modlin became the largest garrison in the Second Polish Republic – it is home to the Cadet School, the Armored Weapons Cadet School, the Military Engineers Training Centre and many other prestigious units of the Polish Army. In the interwar period, Narew Power Plant is built in this area, which has supplied electricity not only to the fortress but also to the area of Nowy Dwór Mazowiecki until the 1950s. A shipyard and the First Port of the interwar Polish Navy are also built here.

II Wojna Światowa

World War II

🇵🇱Gdy w roku 1939 wybuchła Il Wojna Światowa Twierdza Modlin, dowodzona przez generała Wiktora Thommee kapituluje 29 września – dzień po kapitulacji Warszawy, która czyni obronę twierdzy bezcelową. Od roku 1943 w twierdzy stacjonuje dywizja Wermachtu, znajduje się tu też ośrodek szkolenia poborowych Wermachtu i baza zaopatrzeniowa dla frontu wschodniego. W zewnętrznych fortach zorganizowano między innymi obóz przejściowy i obóz koncentracyjny. W 1945 roku twierdza zostaje wyzwolona przez Armie Czerwoną, która oddaje ja w ręce polskich władz komunistycznych. Na obszar twierdzy wraca polskie wojsko.

🇬🇧When World War II broke out in 1939, Modlin Fortress, commanded by General Wiktor Thommee, capitulated on 29 September – the day after Warsaw capitulation, which makes the defence of the fortress pointless. Since 1943 a Wehrmacht Division has been stationed in the fortress; there is also a training centre for Wehrmacht conscripts and a supply base for the eastern front. The outer forts were used for a transition camp and a concentration camp, among others. In 1945, the fortress was liberated by the Red Army, which handed it over to the Polish communist authorities. The Polish army returns to the fortress.

Okres Powojenny

Post-war period

🇵🇱W latach 1950 – 1958 w pobliżu koszar, na terenie twierdzy trwa rozbudowa lotniska. Formuje się Wyższa Szkoła Pilotów, przekształcona po dwóch latach w Centrum Szkolenia Lotniczego, które działa do 1974 roku. Od tego czasu w Modlinie stacjonuje 38 lotniczy pułk szkolny, który byt częścią składową Wyższej Oficerskiej Szkoty Lotniczej w Dęblinie. Dzisiaj na terenie modlińskiego lotniska znajduje się port lotniczy Warszawa – Modlin. Na przestrzeni lat 90-tych wojsko powoli, acz sukcesywnie opuszcza teren Garnizonu Modlin. Prezydent Lech Watesa likwiduje garnizon. Ostatni żołnierz opuszcza modlińskie koszary w 2019 roku.

W 2013 roku teren Garnizonu Modlin zostaje sprzedany w prywatne ręce. Twierdza nie jest już wykorzystywana przez armie, ale pozostaje bardzo ważnym miejscem w historii Polski, a liczne obiekty zachowane w doskonałym stanie, przyciągają coraz większą liczbę turystów.

🇬🇧In the years 1950 – 1958, an airport is extended in the fortress near the barracks and the Higher School of Pilots established, which is transformed after two years into the Center for Aviation Training in operation until 1974. Since then, the 38th Airborne Regiment has been stationed in Modlin, which was a part of the Higher Aviation School in Deblin. Today, on the grounds of the former Modlin airport, there is the Warsaw – Modlin airport. Over the course of the 1990s, the army slowly but steadily leaves the Modlin Garrison. President Lech Walesa liquidates the garrison. The last soldier leaves the Modlin barracks in 2019.

In 2013, the Modlin Garrison area is sold into private hands. The fortress is no longer used by the army but remains a very important place in the history of Poland, and the numerous facilities preserved in excellent condition attract more and more tourists.

5/5