REGULAMIN II ZLOT REZERWISTÓW

REGULAMIN ZLOTU
SŁUŻYŁEM W TWIERDZY MODLIN
ZLOT ŻOŁNIERZY I KADRY TWIERDZY MODLIN
22 czerwca 2024 roku
§1
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas pikniku zwanego dalej Zlotem, organizowanym w Nowym Dworze
Mazowieckim – Modlinie Twierdzy w dniu 22 czerwca 2024 roku.
2. Organizatorem Zlotu jest Fundacja Nasza Historia z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie
Twierdzy
§2
1.Zlot ma charakter ogólny.
2.Każdy uczestnik Zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnicy wchodząc na
teren Zlotu akceptują niniejszy regulamin.
§3
1.Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba pełnoletnia.
2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Zlotu wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli
ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w
Zlocie. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.
§4
1. Wstęp na teren zlotu uzależniony jest od zarejestrowania się jako uczestnik Zlotu i od wpłaty wpisowego
określonej przez Organizatora.
2. Zapisy odbywają się elektronicznie za pośrednictwem platformy Going lub stacjonarnie w każdym sklepie EMPIK.
3. Koszt uczestnictwa w Zlocie wynosi 65 zł.
4. Ponieważ ilość uczestników Zlotu jest ograniczona, bardzo prosimy o terminową wpłatę wpisowego. Prosimy
również o wcześniejszą wpłatę ze względu na ilościowe zamówienia pamiątkowych koszulek, odznak Zlotowych
oraz gorącego posiłku itp. Wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi.
Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.
§5
1. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej.
2. W związku z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia
liczby uczestników Zlotu.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Organizator nie
ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na Zlot, które nie zostały
dopuszczone do udziału w imprezie.
4. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w razie konieczności ograniczenia
liczby uczestników Zlotu ze względów logistycznych, a także konieczności zapewnienia pozostałym uczestnikom
Zlotu bezpieczeństwa.
§6
1. Na terenie, na którym Zlot jest zorganizowany obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się samochodami
lub innymi pojazdami, w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia lub
mienia innych uczestników Zlotu.
2. Uczestnicy Zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie
dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników Zlotu.
3. Osoby pod wpływem alkoholu będą proszone o opuszczenie Zlotu.
4. Każdy uczestnik Zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w tym
w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom Zlotu jak i za szkody i
straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
§7
PROGRAM ZLOTU:
• 10:00 – 11:30 Rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych.
Wieża Czerwona – ul. Generała Józefa Bema 200C, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
• 11:30 Uroczyste rozpoczęcie Zlotu Żołnierzy i Kadry Twierdzy Modlin
• 12:00 Rozpoczęcie aktywności i zwiedzania budynku koszarowego
• 16:00 Ognisko, czas wolny
• 18.00 Zakończenie Zlotu
§8
Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z terenu Zlotu uczestników, którzy:
– nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu,
– stwarzają swoim postępowaniem niebezpieczeństwo powstania po stronie innych uczestników Zlotu
jakichkolwiek szkód.
§9
Zlot jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub
innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestników w czasie Zlotu wymaga osobnej
polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
§10
Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody
na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z
imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem
przedstawiającym imprezę.
§11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
https://twierdzamodlin.com/polityka-prywatnosci-2