Regulamin Obiektu

Regulamin Obiektu Twierdza Modlin

(dotyczy nieruchomości należących do podmiotów wchodzących w skład Grupy Konkret)

 1. Wejście na teren jest traktowane jako akceptacja warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie obiektu Twierdza Modlin.
 2. Ruch pieszy może odbywać się jedynie po wyznaczonych szlakach i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 3. Wstęp do niektórych atrakcji odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu. Bilety wstępu sprzedaje tylko i wyłącznie kasa mieszcząca się w bramie pod Wieżą Czerwoną i w Prochowni 197 lub innym punkcie na terenie obiektu.
 4. Ruch pojazdów spalinowych może odbywać się jedynie po drogach asfaltowych, a ich parkowanie jedynie na terenach oznaczonych jako parking.
 5. Wjazd pojazdów silnikowych na teren obiektów odbywa się na podstawie ważnego biletu wjazdu. Bilety pobiera się w automatach szlabanów automatycznych i opłaca w kasach automatycznych zgodnie z Regulaminem niestrzeżonego płatnego parkingu dla samochodów osobowych.
 6. W przypadku wtargnięcia na teren stref płatnych bez zakupu stosownych biletów, zarządca może nałożyć na osobę dopuszczającą się wtargnięcia karę w wysokości dziesięciokrotnej wartości wymaganych biletów wstępu lub wjazdu.
 7. Przebywający na terenie muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag pracowników obsługi, a także instrukcji i zaleceń, w tym w szczególności do treści znaków graficznych i informacji tekstowych bądź dźwiękowych skierowanych do osób zwiedzających miejsca szczególnie niebezpieczne.
 8. Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do regulaminu i poleceń obsługi, mogą zostać wyproszone z terenu, bez zwrotu kosztów biletów.
 9. Podczas przebywania na przedmiotowym terenie zabrania się:
  – zrzucania wszelkich przedmiotów z punktów widokowych,
  – wprowadzania zwierząt na punkty widokowe i dziedziniec koszar z wyjątkiem psów-przewodników,
  – wyprowadzania psów bez smyczy,
  – śmiecenia,
  – dewastacji budynków, zieleni, murów, wyposażenia, sprzętu, itp.
  – przebywania na nieoznakowanych, nieudostępnionych koronach wałów oraz innych miejscach zagrażających bezpieczeństwu (nasypy ziemne, mury i budynki),
  – wchodzenia do budynków oznakowanych zakazem wstępu,
  – rozniecania ognia, biwakowania oraz organizowania imprez,
  – spożywania alkoholu i palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  – samodzielnego przebywania na terenie nieruchomości osobom niepełnoletnim.
 1. Zgody zarządcy wymaga:
  – organizowanie zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, wycieczek, palenie ognisk, biwakowanie,
  – organizowanie wydarzeń, prowadzenie działalności gospodarczej, umieszczanie reklam i ogłoszeń,
  – fotografowanie lub filmowanie w celach komercyjnych,
  – wjazd na teren obiektu pojazdów spalinowych (zakaz nie dotyczy dróg asfaltowych i wyznaczonych parkingów zgodnie z Regulaminem niestrzeżonego płatnego parkingu dla samochodów osobowych. 11.     Zwiedzanie przez grupy zorganizowane może odbywać się jedynie za zgodą i w towarzystwie uprawnionych przewodników i pracowników Grupy Konkret.
 1. Punkt widokowy (Wieża Czerwona), dziedziniec koszar i Centrum Edukacji Historycznej „Prochownia 197” są czynne dla zwiedzających w ustalonych dniach i godzinach.
 2. Na punkt widokowy i dziedziniec koszar nie wolno wnosić plecaków, toreb, butelek, broni i materiałów łatwopalnych. Obsługa może wskazać inne przedmioty, których wniesienie jest zabronione.
 3. Niewskazane jest wejście na punkty widokowe osobom cierpiącym na lęk wysokości.
 4. Zastrzega się możliwość zamknięcia dostępu do obiektów Twierdzy Modlin w razie wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii i innych usterek. W takiej sytuacji odwiedzającym zostanie zaproponowany inny termin wizyty, a w przypadku braku możliwości ustalenia innego terminu zarządca dokona zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety.
 5. Zastrzega się możliwość zamknięcia dostępu do obiektów Twierdzy Modlin na czas prowadzenia prac remontowo-budowlanych i porządkowych.
 6. Przebywanie na terenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku odwiedzającego w emisji w czasie rzeczywistym oraz w nagraniach utrwalonych wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny i niekomercyjny.
 7. Obiekt Twierdza Modlin jest nadzorowany przez system monitoringu wizyjnego przez 24 godziny na dobę.
 8. Obiekt Twierdza Modlin jest chroniony przez licencjonowaną agencję ochrony osób i mienia.
 9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu Twierdza Modlin.
 10. Zarządca nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.
 11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Twierdza Modlin.
 12. Twierdza Modlin jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków. Podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami.
 13. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(…) zwanym dalej RODO informujemy, iż administratorem Pani / Pana danych osobowych                       w postaci wizerunku jest Modlin sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu adres: ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z art.6 lit f rozporządzenia RODO – tj. ochroną mienia,  ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa a także bezpieczeństwo pracowników i innych osób, w tym gości przebywających na terenie należącym do podmiotów wchodzących w skład Grupy Konkret i objętym systemem monitoringu wizyjnego. W razie takiej konieczności, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez osobę trzecią). Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu  wobec przetwarzania danych a także prawo  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.  Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe w postaci Pani/Pana wizerunku będą przechowywane przez okres do 30 dni kalendarzowych chyba, że doszło do incydentu a zabezpieczenie nagrania lub jego części jest niezbędne do celów dowodowych.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy kontaktować się z naszym Administratorem Systemów Komputerowych poprzez adres e-mail: patryk.kurpiewski@grupakonkret.com

 1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia do chwili jego odwołania lub zastąpienia nowym regulaminem przez zarządcę. Dopuszcza się czasowe zmiany w regulaminie lub wprowadzanie oddzielnych regulaminów jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 2. Uwagi i wnioski można zgłaszać u zarządcy
  na adres e-mail: kontakt@twierdzamodlin.com
  lub pisemnie na adres: ul. gen. J. Bema 200c, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.