Regulamin strony

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnionego pod adresem www.twierdzamodlin.com (dalej: „Serwis”).

Przedstawiona poniżej formuła zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Modlin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ułańskiej 5, 60-748 Poznań, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000590659, NIP: 7792437086, REGON: 363198073 (dalej: „Spółka”) a Kupującymi.

I. DEFINICJE

REGULAMIN: niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

KUPUJĄCY: osoba nabywająca Bilet za pośrednictwem Serwisu.

BILET: zakupiony drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Serwisu dokument potwierdzający uprawnienie Kupującego do wejścia na terytorium Twierdzy Modlin.

ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli składane Spółce przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu, skutkujące zawarciem Umowy.

TWIERDZA MODLIN: zespół zabytkowych nieruchomości położnych w Nowym Dworze Mazowieckim, u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry.

SPOSOBY PŁATNOŚCI: gotówka lub karta płatnicza w Twierdzy Modlin lub przedpłata poprzez system PayU (operator płatności – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000274399).

 

II. DANE KONTAKTOWE SPÓŁKI:

Modlin sp. z o.o. ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań

adres e-mail: piotr.utrajczak@citypark.com.pl

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Poprzez Serwis Kupujący może zakupić Bilet i uzyskać dostęp do Twierdzy Modlin, bez potrzeby rejestracji i bez konieczności posiadania konta klienta.
 2. Spółka nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin za pośrednictwem Serwisu w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Spółka. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

IV. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Spółkę następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Kupującego z Serwisu, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Świadczenie usług przez Spółkę na rzecz Kupującego nie jest ograniczone w czasie.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia usług na rzecz Kupującego na skutek działania siły wyższej.
 3. Korzystanie przez Kupującego z Serwisu jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
  3. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Podanie w Serwisie ceny są określone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 5. Płatność za Bilet może być dokonana przy użyciu wybranego przez Kupującego Sposobu Płatności.
 6. W ramach korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, wykorzystywanie usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający interesy Spółki, w szczególności mogący narazić Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 7. Kupujący korzystający z Serwisu mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 8. Spółka niniejszym zastrzega, iż wszystkie treści i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Kupujący ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie oraz inne formy korzystania z materiałów i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

V. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest w momencie złożenia Zamówienia na zakup Biletu w Serwisie przez Kupującego.
 2. W przypadku wyboru przedpłaty PayU, po zaksięgowaniu wpłaty Kupujący otrzyma mail potwierdzający rezerwację Biletu wraz z plikiem pdf do druku. Druk jest e-biletem, który należy wydrukować i okazać przy wejściu do Twierdzy Modlin.
 3. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Spółkę wyłącznie pod warunkiem podania przez Kupującego prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane Spółce.
 4. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Kupujący może kontaktować się ze Spółką za pomocą danych kontaktowych podanych w Regulaminie lub na stronie internetowej Serwisu.
 5. Jeżeli Kupującu decyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór Biletu i zapłatę w Twierdzy Modlin poprzez jeden ze Sposobów Płatności, winien on zgłosić się do punktu odbioru znajdującego się przy ul. ul. Gen. Józefa Bema 200 w Nowym Dworze Mazowieckim (05-160). Termin zgłoszenia się po odbiór Biletu zostanie potwierdzony podczas składania Zamówienia.
 6. Kupujący podczas odbioru Biletu może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji. Jeżeli Kupujący nie jest w stanie lub nie chce wylegitymować się, Spółka ma prawo odmówić wydania Biletu i domagać się zwrotu kosztów z tytułu unieważnienia Zamówienia.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od momentu przyjęcia przez Spółkę Zamówienia do realizacji.
 2. Spółka ma prawo odstąpić od Umowy:
  1. w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej lub utrudniającej realizację Umowy;
  2. w przypadku przekazania przez Kupującego nieprawidłowych danych;
  3. w przypadku niepojawienia się Kupującego w potwierdzonym podczas składania Zamówienia terminie po odbiór Biletu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Spółkę traktuje się ją jako niezwartą. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego Sposobu Płatności, jaki został użyty przy składaniu Zamówienia.
 4. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy przez Kupującego, Spółka ma prawo do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Kupującego oraz domagać się odszkodowania.
 5. Spółka jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Kupującego, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Spółka powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.

VII. PŁATNOŚCI

 1. W momencie zawarcia Umowy po stronie Kupującego powstaje obowiązek płatności na rzecz Spółki ceny wynikającej z Zamówienia. Kupujący został poinformowany o dostępnych Sposobach Płatności.
 2. W przypadku konieczności zwrotu środków przez Spółkę na rzecz Kupującego, zwrot ten jest dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
 3. W zależności od metody płatności zastosowanej przez Kupującego, przetwarzanie zwrotu potrwa do 21 dni roboczych.

VIII. REKLAMACJE

 1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, Kupujący może złożyć reklamację na działanie Serwisu, poprzez pisemne zgłoszenie wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ułańska 5, 60-748 Poznań bądź poczty elektronicznej, na adres: ul. Gen. Józefa Bema 200, Nowy Dwór Mazowiecki 05-160.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. datę oraz opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji;
  2. dokładny opis roszczeń Kupującego;
  3. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
 3. Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

IX. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Do wykonywania Usług stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Dokonując rezerwacji Biletu w Serwisie, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a Kupującym rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do odwiedzenia Twierdzy Modlin!